Формування параметрів інвестиційного проекту

Загрузка...

main page Essays Courseworks text files add stuffПродать работу

search essays

Course на тему Формування параметрів інвестиційного проекту

download
Find similar essays.

Size: 136.25 кб.
Language: ukrainian
Author: Евгений
14.02.2010
1 2 3 4    
Курсова робота
дисципліна:Інвестиції
тема: Формування параметрів інвестиційного проекту

Зміст
  \t "я;1;ф;1;й;1;ю;1"
Вступ
1. Формування параметрів інвестиційного проекту
1.1 Сутність інвестиційного проекту та умови його здійснення
1.2 Обґрунтування джерел фінансування
1.3 Формування платіжних потоків по проекту
2. Розрахунок показників економічної ефективності проекту
3. Фінансовий план інвестицій
4. Оцінка і урахування впливу ризику в інвестиційному проекті
4.1 Класифікація ризиків
4.2 Вимір та урахування впливу ризику
4.3 Визначення граничних параметрів інвестиційного проекту
Висновки та пропозиції
Рекламний проспект
Перелік посилань

Вступ
Оцінити економічну ефективність інвестиційного проекту – актуальне питання в управлінні інвестиціями.
У даній роботі була обрана для дослідження тема «Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту», оскільки саме оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту повинна показати доцільність втілення цього проекту в життя.
Правильно розрахована економічна ефективність інвестиційного проекту дозволяє підприємству прийняти до виконання прибуткові та відкинути витратні проекти.
Дана тема є актуальною для кожної організації, адже метою їх функціонування є отримання прибутку.
Виходячи з теми даної курсової роботи мною визначен об'єкт роботи.
Об'єктом курсової роботи являється інвестиційний проект, що здійснюється на обраному підприємстві.
Метою курсової роботи є оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту на прикладі ЗАТ «Мотор Січ» Сніжнянсікий машинобудівний завод.
Поставлені задачі:
ü    формуванню інформаційної бази на стадії підготовки інвестиційного проекту;
ü    моделюванню інвестиційного процесу;
ü    оцінці ефективності інвестиції;
Робота складається із реферату, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, а також включає таблиці, рисунки та діаграми.

1. Формування параметрів інвестиційного проекту
1.1 Сутність інвестиційного проекту та умови його здійснення
Проект планує здійснювати ВАТ «Мотор Січ»
В даний час Сніжнянський машинобудівний завод входить до складу Акціонерного Товариства відкритого типа «Мотор Сич» без права юридичної особи і є структурною одиницею ВАТ «Мотор Січ» з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків.
Діє відповідно до законів України: «Про підприємства в Україні», «Про власність», «Про підприємництво», «Про господарські суспільства», а також Статутом ВАТ «Мотор Сич» і «Положенням про Сніжнянській машинобудівноий завод, керуючись директивними вказівками, наказами, положеннями, інструкціями, стандартами підприємства, витікаючими від правління ВАТ «Мотор Січ».
Адреса підприємства: 86503, р. Сніжне Донецької області, вул. Терешкової, 3.
Директор завода- Недашковський Олександр Петрович
Форма власності- колективна, структурний підрозділ ВАТ «Мотор Січ».
Галузь: авіаційна.
Відповідно до Статуту Акціонерне суспільство здійснює більше 20 видів діяльності, основними з яких є:
- Розробка, підготовка і організація дослідного і серійного виробництва авіаційних двигунів, авіаційної техніки, розробка, виробництво і збут споживчих товарів і цивільної продукції на внутрішньому і міжнародних ринках
- Маркетингові дослідження і аналіз тенденцій розвитку ринку продукції виробничо-технічного призначення, споживчих товарів, цивільної продукції і інтелектуальної власності.
- Проведення рекламно-виставкових заходів.
 - Розробка, твердження і супровід конструкторських і технологічних документів на споживчі товари.
- Впровадження новітніх досягнень науки, техніки і передового досвіду, прогресивних норм витрачання сировини, матеріалів. Палива і електроенергії, зниження собівартості продукції.
- Придбання, продаж, експлуатація всіх видів патентів, свідоцтв і ліцензій на всі види промислової власності, промислових процесів і креслень, ”ноу-хау”, промислових зразків, товарних знаків.
- Організація робіт по раціоналізації і винахідництву, забезпечення своєчасного розгляду і впровадження винаходів, що поступили, і раціоналізаторських пропозицій.
- Придбання, продажів, експлуатація всіх видів патентів, свідоцтв і ліцензій на всі види промислової власності, промислових процесів і креслень, ”ноу-хау”, промислових зразків, товарних знаків.
 - Організація робіт по раціоналізації і винахідництву, забезпечення своєчасного розгляду і впровадження винаходів, що поступили і раціоналізаторських пропозицій.
- Інженерні дослідження.
- Виробництво деталей і запасних частин гірничошахтного устаткування.
- Виробництво парових, водонагрівачів, енерготехнологічних казанів, казанів-бойлерів, казанів пересувних і транспортабельних установок.
- Виробництво приладів горіння і водонагрівачів.
СМЗ працює на підставі Статуту, зареєстрованого у відділі реєстрації і єдиного реєстру Сніжнянської міської Ради народних депутатів № 0020363.
ВАТ «Мотор Січ» планує виготовляти диски компресора працюючих лопаток турбін. Необхідність проекту полягає у тому, що для виробництва необхідно нове обладнання.

1.2 Обґрунтування джерел фінансування
Для здійснення проекту потрібно інвестувати у проект в перший рік 150 грн. Відсоткова ставка 17%.Це буде єдине капітальне вкладення у проект.
Інвестиційна діяльність може реалізовуватися за рахунок:
1.                Власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, грошові накопичення та заощадження громадян, юридичних осіб і т.п.).
2.                Позикового фінансування коштів інвестора (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити).
3.                Залучення фінансових коштів інвестора (кошти, отримані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб).
4.                Бюджетних інвестиційних асигнувань.
5.                Безоплатних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян.
Даний проект буде здійснюватися за рахунок власних фінансових ресурсів підприємства.
Використання внутрішніх джерел (самофінансування) має ряд переваг: підвищується сталість, надійність і кредитоспроможність підприємства, виключаються витрати на фінансування, підвищується незалежність від зовнішнього капіталу.
1.3 Формування платіжних потоків по проекту
ВАТ «Мотор Січ» планує виготовляти диски компресора працюючих лопаток турбін. Для цього знадобиться інвестувати у проект в перший рік 150 тис. грн. Цю суму складають витрати на купівлю 5 плоскошліфувальних станків за ціною 20000 грн. за штуку, та 2 спеціалізованих станків з числовим програмним управлінням за ціною 25000 грн. за штуку.
Розмір інвестиції=5*20000+2*25000=150 тис. грн.
Обсяг випуску продукції за роками наведений в таблиці 1.
Таблиця 1. Обсяг випуску продукції, од.
Рік
1
2
3
4
5
5625
5875
6000
6225
6375
Питомі змінні витрати наведена у таблиці 2.
Таблиця 2. Питомі змінні витрати.
Статті витрат
грн./шт.
Сировина та матеріали
375
Паливо
6
ЗП основних робітників
100
ЗП допоміжних робітників
68,75
Соціальні відрахування
63,3
Адміністративні витрати
18,4
Комерційні витрати
30,66
Сума
662,11
До статті „Сировина та матеріали” входять: титанові сплави, сплави підвищеної жаростійкості, ЄРН-55 АПР 125.
До статті „Паливо” входить: паливо на виробничі потреби.
Статті „ЗП основних робітників” та „ЗП допоміжних робітників” встановлюються за відрядним методом.
Стаття „Соціальні відрахування” становить 37,5% від суми заробітної плати основних та допоміжних працівників.
Стаття „Адміністративні витрати” вираховується від суми всіх попередніх витрат в розмірі 3%.
Стаття „Комерційні витрати” вираховується від суми всіх попередніх витрат, окрім адміністративних, в розмірі 5%.
Сукупні постійні витрати становлять 63 тис. грн. на рік.
Ставка амортизація по даному проекту становить 24% річних.
Ціна одного диска компресора дорівнює 700 грн.
Розрахуємо виторг від здійснення проекту по роках.
Виторг= Обсяг реалізації продукції*Ціну одиниці продукції
Дані розрахунків виторгу занесемо у таблицю 3.
Таблиця 3. Виторг.
Рік
Обсяг реалізації продукції, шт.
Ціна, грн.
Виторг, тис. грн.
1
5625
700
3937,5
2
5875
700
4112,5
3
6000
700
4200
4
6250
700
4375
5
6375
700
4462,5
 
Розрахуємо загальні витрати на здійснення проекту.
Загальні витрати=Обсяг реалізації* Питомі змінні витрати+Сукупні постійні витрати.
Питомі змінні витрати=662,11 грн.
Сукупні постійні витрати=63 тис. грн.
Дані розрахунків загальних витрат занесемо у таблицю 4.
Таблиця 4. Загальні витрати.
Рік
Обсяг реалізації продукції, шт.
Загальні витрати, тис. грн.
1
5625
3787,368
2
5875
3952,896
3
6000
4035,66
4
6250
4201,187
5
6375
4283,951

Розрахуємо амортизаційні відрахування.
Амортизаційні відрахування=Вартість обладнання*Ставка амортизації
Вартість обладнання=150 тис. грн.
Ставка амортизації=24%
150 *0,24=36 тис.грн
(150-36)*0,24= 27,36 тис.грн
(150-36-27,36)*0,24=20,79 тис.грн
(150-36-27,36-20,79)*0,24=15,8 тис.грн
(150-36-27,36-20,79-15,8)*0,24= 12,012 тис.грн
Розрахуємо чистий прибуток.
Чистий прибуток=(Виторг-Загальні витрати)*0,75
Дані розрахунків чистого прибутку занесемо у таблицю 5.
Таблиця 5. Чистий прибуток.
Рік
Виторг, тис. грн.
Загальні витрати,
тис. грн.
Чистий прибуток,
тис. грн.
1
3937,5
3787,368
112,599
2
4112,5
3952,896
119,7
3
4200
4035,66
123,255
4
4375
4201,187
130,359
5
4462,5
4283,951
133,912
Розрахуємо чистий грошовий потік.
Чистий грошовий потік=Чистий прибуток+ Амортизаційні відрахування
Дані розрахунків чистого грошового потоку занесемо у таблицю 6.

Таблиця 6. Чистий грошовий потік.
Рік
Чистий прибуток, тис. грн.
Амортизаційні відрахування, тис. грн.
Чистий грошовий потік, тис. грн.
1
112,599
36
148,599
2
119,7
27,36
147,06
3
123,255
20,79
144,045
4
130,359
15,8
146,159
5
133,912
12,012
145,924

2. Розрахунок показників економічної ефективності проекту
Показник чистої дисконтованої вартості характеризує перевищення дисконтованих доходів над витратами та змінюється в залежності від значення відсоткової ставки (і), яка використовується для врахування фактору часу. Це витікає з формули розрахунку цього показника:
при незмінних поточних платежах
,
при змінних поточних платежах
,
де:ЧДВ – чиста дисконтована вартість;
д – поточні доходи від реалізації продукції чи послуг;
в – поточні витрати на експлуатацію інвестиційного об'єкту;
Дл – доходи від ліквідації інвестиційного об'єкту;
В – витрати на створення інвестиційного об'єкту;
n – тривалість використання інвестиційного об'єкту.
При зростанні рівня відсоткової ставки інвестиція може перейти з категорії вигідних в категорію невигідних. Виходячи з динамічності відсоткової ставки в залежності від ситуації на ринку капіталу та умов фінансування проекту, можна вважати недоліком методу чистої дисконтованої вартості неоднозначність характеристики. Це наочно видно на графіку залежності (рис. 1).


Рис. 1. Залежність чистої дисконтованої вартості від встановленого рівня дохідності
В роботі потрібно оцінити доцільність інвестиційного проекту згідно методу чистої дисконтованої вартості та дослідити залежність цього показника від рівня процентної ставки.
Показник внутрішньої норми прибутку (internal rate of return) характеризує розмір доходу на капітал, при якому наступає межа ефективності інвестиції, тобто інвестиція є мінімально вигідною. Критерій методу внутрішньої норми прибутковості міститься в наступному: інвестиція є вигідною, коли внутрішня норма прибутковості (ВНП) не нижче гарантованого мінімального доходу на капітал (іmin):
.
Таким чином, критерій методу внутрішньої норми прибутковості потребує порівняння двох величин: мінімального процента imin, як встановленої вимоги до інвестиційного об'єкта виходячи з зовнішніх умов, що склалися на ринку капіталу, і внутрішнього процента ВНП, що витікає з інвестиційних розрахунків виходячи з очікуваної дохідності капіталу. Для використання критерію необхідно встановити:
-                     рівень вимоги мінімальної процентної ставки (imin) встановленої до конкретної інвестиції;
-                     рівень очікуваної внутрішньої процентної ставки (ВНП), який має інвестиція.
Розмір внутрішньої норми прибутку може встановлюватися різними методами. Одним з аналітичних методів розрахунку внутрішньої норми прибутку є метод поліному. Вихідною умовою для визначення є також критерій дисконтованої вартості капіталу:
,
деПj – інвестиційні платежі (витрати, доходи) в j-му періоді.
і=17% – відсоткова ставка.

=318,927 тис. грн.
і= 50% NPV=90,192 тис грн..
і= 95% NPV=0,00 тис. грн.
і=120% NPV= -12,0109 тис. грн.
Графік 1

Отже дана інвестиція є ефективною при відсотковій ставці на капітал до 95%, оскільки при такій ставці NPV>0.
Метод внутрішньої ренти (IRR).
IRR – внутрішня рента (внутрішня норма рентабельності) характеризує величину дохода на капітал, при котрій настає межа ефективності.
- розрахунок за допомогою функції ВСД у EXCEL:
У EXCEL введемо чистий грошовий потік
-150
148,599
147,06
144,045
146,159
145,924
За допомогою „Вставка” - „Функція” - „Фінансові” – „ВСД” знайдемо значення внутрішньої ренти виділивши у строчці „Значення” масив чистого грошового потоку. Отримали IRR=95%
- розрахунок IRR методом полінома:
Вихідною умовою для розрахунку IRR є рівняння чистої дисконтованої вартості


Розрахуємо рівняння методом полінома у відповідності до якого невідома величина визначається шляхом поетапного підбору
На першому етапі х задається самостійно. На наступних етапах відбувається уточнення х за формулою

Уточнення відбувається до співпадіння значень хк и хк+1

IRR=x-1= 1,95-1=95%
-розрахунок IRR методом хорди
На рис.2 наведено залежність чистої дисконтованої вартості від відсоткової ставки. Задача стосується визначення координат точки перетинання кривої К1К2 з горизонтальною координатною віссю. У випадку, коли ця лінія буде мінімально короткою, ці координати практично співпадають з координатами точки М, що знаходиться в місці перехрещення з горизонтальною координатною віссю прямої лінії К1К2, що уявляє собою хорду.

Рис. 2. Залежність чистої дисконтованої вартості від відсоткової ставки
    продолжение
1 2 3 4    

Добавить coursework в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Download coursework for free
подобрать список литературы


Формування параметрів інвестиційного проекту


Url of this page:
Course Формування параметрів інвестиційного проекту


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
go top


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.