Інвестиційне проектування

Загрузка...

main page Essays Courseworks text files add stuffПродать работу

search essays

Lecture на тему Інвестиційне проектування

download
Find similar essays. • Exact phrase: 2 essayа

Size: 84.99 кб.
Language: ukrainian
Author: Sergey
16.05.2010
1 2 3 4    
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

 

КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Проектний аналіз»

(для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 7.050107 «Економіка підприємств»).
Код дисципліни: 3027
Укладач: ас. Скарбун З.О.

Затверджено

на засіданні кафедри
«Економіка підприємств»
Протокол № від
Зав. кафедрою:
проф. Амітан В. Н.
Макіївка, 2003р.

ЗМІСТ

Передмова

1.     Інвестиційний цикл, організація і керування інвестиційними проектами
1.1       Інвестиційні цілі
1.2       Інвестиційний цикл. Сутність фаз інвестиційного проекту
1.3       Форми і системи керування проектом
1.4       Принципи керування проектом
1.5       Керуючий проектом
1.6       Контракт на керування проектом
1.7       Механізм фінансування інвестиційного проекту
1.8       Процес проектування майбутнього об'єкта
1.9       Типи класифікації інвестиційних проектів
2.     Зміст передінвестиційних досліджень        
2.1       Основні питання передінвестиційних досліджень
2.2       Основні фактори життєздатності об'єкта
2.3       Планування і фінансування інвестиційного проекту
2.4       Значення передінвестиційного проекту
3.     Визначення економічної ефективності інвестиційного проекту
3.1       Постановка задачі
3.2       Показники економічної ефективності інвестиційного проекту
3.2.1    Чистий приведений доход
3.2.2    Внутрішня норма прибутковості
3.2.3    Строк окупності інвестицій
3.2.4    Рентабельність
3.3       Визначення границь інвестиційного проекту
3.4       Принципи проектного аналізу
4.     Аспекти проектного аналізу
4.1       Комплексна експертиза
4.2       Комерційний (маркетинговий) аналіз
4.3       Технічний аналіз 
4.4       Фінансовий аналіз
4.5       Економічний аналіз
4.6       Інституціональний аналіз
4.7       Аналіз ризику
Література

ПЕРЕДМОВА
Проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клімату.
Нові організаційно-правові відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності вимагають глибоких теоретичних та практичних знань для ефективного здійснення інвестицій в усьому різноманітті їхніх форм: фінансових, реальних, інтелектуальних інновацій.
У першу чергу ринкові перетворення повинні відбутися в інвестиційній сфері, що грає ключову роль в економіці.
Пропонований конспект лекцій містить теоретичні узагальнення і практичні рекомендації з розробки і реалізації інвестиційних проектів.
Пропоновані моделі і методи оцінки ефективності інвестицій адаптовані до умов усіх стадій інвестиційних процесів: передпроектних досліджень; обґрунтування доцільності інвестицій; формування інвестиційного капіталу; забезпечення процесу проектно-кошторисною документацією, матеріально-технічними і фінансовими ресурсами; освоєння й експлуатації виробничих потужностей.
Ціль вивчення курсу - оволодіння науковими основами інвестиційного проектування.

1. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦИКЛ, ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ
1.1 Інвестиційні цілі
В умовах ринкової економіки вирішальними умовами розвитку та стійкої життєздатності фірм будь-якого профілю є ефективність вкладення капіталу в той чи інший інвестиційний проект. Прийняття фірмою рішення про інвестування проекту обумовлюється цілями, що вона ставить перед собою.
Ієрархія інвестиційних цілей (в порядку убування) виглядає таким чином:
1) Прибутковість інвестиційного заходу визначається як норма прибутку на інвестиції. Капітальні вкладення здійснюються тільки в тому випадку, якщо прибуток від них досягає визначеного, заздалегідь заданого мінімуму.
2) Ріст фірми шляхом щорічного збільшення торгового обороту і частки контрольованого його ринку.
3) Підтримка високої репутації фірми серед споживачів і збереження контрольованої частки ринку.
4) Досягнення високої продуктивності праці.
5) Виробництво нової продукції.
1.2 Інвестиційний цикл
Розробка і реалізація інвестиційного проекту (у першу чергу виробничої спрямованості) проходить тривалий шлях від ідеї до випуску продукції. В умовах ринку цей період прийнято розглядати як цикл інвестиційного проекту (чи "інвестиційний цикл") три фази, що охоплює:
- передінвестиційну (попередні дослідження до остаточного ухвалення інвестиційного рішення);
- інвестиційну (проектування, договір, підряд, будівництво);
- виробничу (проектування фази господарської діяльності підприємства).
У свою чергу ці фази розділяються на стадії та етапи, яким відповідають свої мети, методи і механізми реалізації.
Схема циклу інвестиційного проекту

Таблиця 1.
Фаза
Стадія
Етап
Цілі
1.Передінвестиційна
2.Інвестиційна
3.Виробнича.
а) Аналіз можливостей
б) Підготовка обґрунтування
в) Оцінка проекту про інвестиції
а) Створення юридичного, фінансового й організаційного базису. Придбання і передача технологій.
б) Детальне проектування. Контрактація (укладання контракту, згода).
в) Будівництво
г) Передвиробничий маркетинг.
д) Набір і навчання персоналу
є) Введення в експлуатацію
Господарська діяльність підприємства
1.Визначення інвестиційних можливостей
Агрегована оцінка виходить від існуючих порівнянних проектів
2. Аналіз загальних можливостей (макропідхід)
3. Аналіз можливостей конкретного проекту (мікропідхід)
1.    Попереднє обґрунтування
2.    Допоміжні (функціональні) дослідження
3.    Техніко-економічні обґрунтування (ТЕО)
1.    Оцінний звіт
2. Підтримка інвестиційних проектів.
1.Підготовка установчих документів
2.Вибір організаційної структури керування.
3.Придбання технологій.
1.    Підготовка території будівництва
2.    Остаточний вибір технології й устаткування.
3.    Будівельне планування.
4.    Календарне планування термінів виробничого будівництва.
5.    Підготовка необхідних документів, креслень, виконаних у масштабі й інших схемах(планувань).
6.Тендеринг (оголошення торгів).
7.Оцінка пропозицій.
8.Переговори і контрактація (підписання контрактів) між інвестором і фінансуючими, консультаційними, архітектурними організаціями, а також постачальниками сировини.
1.Придбання землі
2.Будівельні роботи разом з установкою і монтажем устаткування відповідно до заданої програми і графіка.
3.Здача в експлуатацію.
Маркетингові готування для підготовки ринку до нових продуктів.
2.Забезпечення критичного рівня постачань (маркетинг постачань).
Початок мобілізації інвестиційних фондів шляхом постачання інформацією про знову виявлені інвестиційні можливості потенційних інвесторів на основі аналізу придатних ресурсів існуючої структури сільського господарства, потенційного попиту на деякі споживчі товари, статтею імпорту для заміщення внутрішнім виробництвом, впливу на навколишнє середовище знову створюваних галузей, можливих взаємозв'язків з іншими секторами національної і закордонної економіки, можливостей диверсифікованості загальної інвестиційної промислової політики, забезпеченості трудовими і матеріальними ресурсами.
Три типи аналізу:
-регіональний (ціль - визначення можливостей конкретного регіону),
-галузевий (ціль - виявлення можливостей обмеженого сектору економіки),
-ресурсний (ціль - виявлення можливостей, пов'язаних з використанням природних ресурсів, сільськогосподарської чи промислової продукції).
Ціль етапу – залучення уваги до конкретних інвестиційних пропозицій.
Стимулювання реакції інвестора для трансформації ідеї проекту в ясно виражену інвестиційну пропозицію (вибірковий список продуктів з даними по кожнім продукті, додатковою інформацією про організаційні і юридичні процедури).
1. Визначення (підтвердження чи спростування) 4-х критеріїв:
-інвестиційні можливості настільки багато обіцяють, що рішення про інвестування може бути прийняте на підставі інформації отриманої на стадії попереднього обґрунтування.
-Деякі аспекти проекту мають вирішальне значення для його ефективності і вимагають глибокого вивчення за допомогою функціональних чи допоміжних досліджень.
-Наявної інформації досить, щоб визначити, чи є ідея проекту нежиттєздатною чи вона досить приваблива для конкретного інвестора (групи інвесторів).
-Стан навколишнього середовища в місці передбачуваного розміщення виробництва і потенційний вплив на нього проектованого виробничого процесу відповідає національним стандартам.
2. Огляд наявних альтернатив по головних компонентах обґрунтування.
Більш детальне пророблення конкретного аспекту проекту, особливо для великомасштабних інвестиційних пропозицій. Класифікація дослідження:
-Вивчення ринку товарів, що будуть вироблятися, включаючи прогнозування попиту на ринку з урахуванням очікуваного проникнення на ринок,
-Вивчення сировини і матеріалів, що охоплюють рівень досяжності, а також існуючої і прогнозованої зміни цін на ці матеріали,
-Лабораторні й експериментальні іспити, необхідні для визначення придатності конкретних видів сировини,
-Вивчення місць розміщення, особливо для проектів, у яких транспортні витрати можуть бути визначальним фактором.
-              Аналіз техногенного й економічного впливу на навколишнє середовище (оцінка поточного стану навколишнього середовища на території, що оточує передбачуване місце розташування проекту),
-Оцінка маловідходних, ресурсозберігаючих чи природоохоронних технологій, визначення альтернативних площадок, оцінка альтернативних видів сировини,
-Дослідження оптимальних масштабів виробництва, пов'язаних з вибором альтернативних технологій, з визначенням відповідних інвестиційних і виробничих витрат і ціни на проектовану продукцію,
-Вибір устаткування (тільки для великих підприємств) з урахуванням числа і можливостей постачальників і обсягів відповідних витрат на альтернативній основі. Замовлення устаткування звичайно здійснюється протягом інвестиційної фази.
Ухвалення остаточного рішення про те, чи маються комерційні, технічні, економічні й екологічні передумови для здійснення проекту і чи слід його переводити в інвестиційну фазу.
Фіксація остаточного рішення про інвестування, прийнятого особами, що підтримують проект. Оцінка проекту проводиться національними чи міжнародними банківськими організаціями по технічному, ринковому, управлінському, організаційному, фінансовому та іншому аспектах.
1.Визначення потенційних джерел фінансування.
2.Створення спеціалізованих національних органів стимулювання і розвитку.
3.Організація заходів.

1.3 Сутність фаз інвестиційного проекту
У плині передінвестиційної фази вивчаються можливості майбутнього проекту і фірмою приймаються попередні рішення про інвестиції. Тут замовник (фірма - чи інвестор організатор проекту) вибирає керуючого його проектом. Вивчення різних варіантів проекту здійснюється або
власними силами замовника, або спеціалізованими фірмами і містить первісні оцінки витрат, вивчення альтернативних варіантів консультативних особливостей проекту і будівельного майданчика і т.п., а також розгляд різних варіантів інвестиційних рішень.
Закінчується перша фаза остаточним рішенням про інвестування проекту, що приймає або замовник (керуючий проектом), або інвестори і фінансові інститути, а також складанням програми фінансування проекту.
Друга фаза - інвестиційна - містить: добір проектної фірми або фірми, що керує будівництвом, підготовку проектних креслень і моделей проекту, одержання замовником від урядових закладів дозволу на будівництво, підготовку деталізованих розрахунків вартості, підготовку попередніх планів для проектних і будівельних робіт, закінчення підготовки будівельного майданчика, підготовку детальних креслень і специфікацій, вибору генерального підрядчика і будівельного керуючого.
Потім відбувається вибір підрядчика і субпідрядника, затверджується план платежів генеральному підрядчику, здобуваються короткострокові будівельні позики для оплати субпідрядника і постачальників необхідних компонентів і т.п. Для нагляду за будівництвом крім генерального підрядчика може бути притягнутий представник замовника чи урядовий інспектор.
Третя фаза - виробнича - включає господарську діяльність підприємства.
Швидке відновлення технології продукції в сучасних умовах вимагає гнучкості, постійної модернізації виробництва, економічного механізму і механізму керування інвестиційним проектом, що забезпечували б цілісний підхід, координацію і взаємодію на всіх етапах інвестиційного циклу між замовниками, проектувальниками та будівельниками. Створення прогресивних систем керування вимагає удосконалювання контрольних систем, зміни організаційних структур, розвитку інфраструктур по обслуговуванню інвестиційних проектів на всіх етапах їхньої реалізації (консультаційні, інжинірингові, інформаційні та інші служби), удосконалювання технології проектування.
1.4 Форми систем керування проектом
В економічному механізмі керування інвестиційним циклом існують різноманітні організаційні і контрактні системи. Фірми цих систем можна віднести до двох типів: прогресивним і традиційним.
Для традиційної фірми керування проектом характерна відносна роз'єднаність фаз і етапів як організаційно, так і в часі. Об'єднуючою ланкою тут виступає замовник, що бере на себе функцію керування, тим самим активно впливаючи на хід реалізації проекту. Коли до проекту пред'являються спеціальні чи сугубо індивідуальні вимоги у відношенні якості, архітектурної виразності, унікальності проектних рішень і т.п. (театри, концертні зали, житлові будинки, деякі об'єкти, інфраструктури), замовник сам вибирає проектну форму, укладає з нею контракт, а закінчений проект сам передає підрядній будівельній фірмі, що перемогла на відкритих "торгах" (тендер). У залежності від своєї компетентності замовник широко чи обмежено використовує послуги консультаційних фірм.
У сучасних умовах велике значення здобувають прогресивно інтегровані фірми керування інвестиційним циклом, що дозволяють сполучити сучасні тверді вимоги замовника до технічного рівня і якості об'єктів, зростаючу ступінь індивідуалізації запитів з оптимізацією рівня вартості і термінів реалізації інвестиційних проектів. Ефективне керування розглядається як найцінніший капітал фірми, виступаючи як обмежник і контролер, на всіх етапах інвестиційного циклу, дозволяючи забезпечувати безперервність інвестиційного циклу, з'єднувати його окремі організаційні структури і направляти їх на оптимізацію мети.
1.5 Принципи керування проектом
Основними принципами сформованої концепції "керування проектом" є:
- Поглиблення рівня обґрунтованості прийнятих інвестиційних рішень за допомогою різноманітних (не менш 3) і багатофакторних оцінок (технологічних, економічних, соціальних, екологічних та ін.).
- Високий ступінь координації і контролю в процесі реалізації інвестиційного проекту.
- Систематичний аналіз і постійне "відстеження" зовнішніх змін (кон'юнктури ринку по усіх видах ресурсів, непередбачених різних обставин і негативних факторів, що виникають на шляху інвестиційного циклу).
1.6 Керуючий проектом, його функції
Більшості замовників важко орієнтуватися і бути досить компетентними у всіх питаннях, пов'язаних із прийняттям рішень і реалізації проекту. Тому головною фігурою в процесі "керування проектом" стає керуючий проектом.
    продолжение
1 2 3 4    

Добавить lecture в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Download lecture for free
подобрать список литературы


Інвестиційне проектування


Url of this page:
Lecture Інвестиційне проектування


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
go top


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.